Stanton family member search

Family Overview

Name

Dates

Aaron Stanton

1784 -

Abigail Stanton

1753 - 1825

Borden Stanton

-

Clary (Patterson) Stanton

1787 -

Deborah (Hanson) Bundy Stanton

1839 - 1926

Edmond Stanton

1816 - 1850

Eli Stanton

1835 -

Enoch Stanton

1790 -

Henry Stanton

1783 - 1863

Jane S. (Davis) Stanton

1846 - 1910

Joseph Stanton

1810 - 1859

Lydia (Fosdick) Stanton

1785 -

Mary (Hodgin) Stanton

1810 - 1857

Mary P. (Bundy) Stanton

1837 - 1871

Mary Stanton

1790 -

Rebecca (Stanton) Smith

1842 - 1904

Sarah B. (Stanton) Hall

1861 -

Sarah (Hoyle) Stanton Bundy

1821 -

Sarah (Butler) Stanton

1778 -

W. Macy Stanton

1888 -

William Stanton

1839 - 1918

Zaccheus Stanton

1779 -