Borton family member search

Family Overview

Name

Dates

Abigail (Borton) Stratton

1789 - 1858